evc-00

After becoming a book, Vista Cansada , was an exhibition running through several cities. Up: Urania Gallery, Barcelona 1998 / "Vista Cansada", antes de convertirse en libro, fue exposición itinerando por diversas ciudades . Arriba: Galería Urania, Barcelona 1998 / "Vista Cansada" va ser exposició itinerant per diverses ciutats, abans d'esdevenir llibre. A dalt: Galeria Urania, Barcelona 1998.

<
Picture 1 of 29